شماره حساب جهت واریز وجه :


شماره کارت :

6104-3379-1596-4306


شماره حساب :

1498443070

شماره شبا :
IR52 - 0120 - 0100 - 0000 - 1498 - 4430 - 70


بانک ملت | به نام آقای شایان رودبارانی